< view calendar

דגלים אדומים בהתפתחות הילדות המוקדמת – אימון וירטואלי "ראש השנה" חינם

תאריך/שעה
תאריכים - 01/13/2021
18:00 עד 20:30

iCal | 0 | סקאלת אינטרנט

כל ילד מתפתח בצורה שונה ובקצבים שונים. עם זאת, ישנן אבני דרך התפתחותיות טיפוסיות שיש לעמוד בהן כדי שילד יגדל וישגשג. הכשרה זו מטפלת "דגלים אדומים" נפוצים לילדים, לידה עד גיל 3, אשר עשויים להיות עיכובים התפתחותיים ולהיות זקוקים להערכה או שירותי התערבות מוקדמת.

סמינר מקוון מקיף זה להורים ואנשי מקצוע כולל, אך אינו מוגבל לדברים הבאים:

  • מבט כולל על 5 התחומים ההתפתחותיים
  • אבני דרך התפתחותיות חשובות בילדים, לידה עד גיל 3
  • סימנים נפוצים של עיכובים התפתחותיים או הפרעות
  • היתרונות של שירותי התערבות מוקדמת
  • משאבי משאבים מקוונים ומשעתקים קשיחים

לרישום: