Konsenan ACA/NY

Avanse Alyans Swen New York (ACA/NY) sipote chak moun pou viv sante yo ak lavi ki pi siyifikan. Nou se yon Oganizasyon Kowodinasyon Swen / Health Home (CCO / HH) ki bay Manadje Swen devwe pou gide ou ak moun ou renmen yo menm jan ou navige nan lavi. Nou sipote plis pase 25,000 moun nan tout Vil New York, Long Island ak Lower Hudson Valleyla. ACA/NY se yon CCO pa pou-pwofi.

aprann plis


COVID-19 Tes deplasman

REMAK: Tout vizite yo ak anplwaye yo oblije siyen ak aksepte kontwol COVID-19 nou yo jwenn akse nan nenpot nan kote ACA /NY. Klike sou lyen an oswa eskane kod QR ki anba a pou konplete fom ki nesese yo ak rekonet.

Vizite Kesyone

Vizite QR Kod

Sante ak sekirite manm nou yo, fanmi ak anplwaye yo se priyorite ki pi lwen nou.