< view all news

Pwovizwa Pou Gid OPWDD - Efikas Oktob 25, 2020

Eta New York regilyeman idantifye zon ki gen pi wo pase mwayen pousantaj COVID-19. Se risk pou yo transmisyon karakterize pa twakoule (wouj, zoranj ak jon). Se nivo a nan restriksyon ogmante nan zon ki gen pi wo pousantaj nan enfeksyon. Pwogram ak fasilite setifye oswa opere pa OPWDD pral sije a mezi siplemante plis ki ka gen ladan femti, rediksyon nan sevis ak tes ranfose. Anplis de sa, enstalasyon swen kongregasyon nan zon sa yo dwe swa sispannoswa limite vizit. Li pral fe eksepsyon te fe pou konpayi esansyel pou rezidan I / DD. Kontakte ACA/NY nan (833) MY-ACANY ak nenpot kesyon.