< view calendar

Vire 18: Dwa, Avantaj ak Planifikasyon

Dat / Tan
Dat (yo) - 06/07/2021
5:00 pm - 6:15 pm

iKal | 0 | webkal

Vire 18: Dwa, Avantaj ak Planifikasyon
Dat: Jen 7, 2021
Tan: 5: 00PM - 6:15PM
Lang: Angle, Panyol

Aprann sou avantaj yo, pwosesis aplikasyon yo, ak opsyon responsab legal ki disponib pou jen moun ki gen andikap le yo vire 18 tan. (Pou paran elev ki andikape).