Founise yo

Konsenan Founise ACA/NY

Kolaborasyon esansyel pou founi sevis eksepsyonel bay moun ki gen andikap entelektyel ak devlopman. ACA/NY ap travay kole kole ak patne ki gen eksperyans nou yo bay koneksyon yo pi byen, pwogram ak sipo pou oumenm ak fanmi ou. Travay ansanm, nou pran angajman pou nou asire ke nou sipote chak moun pou viv lavi sentete yo ak lavi ki pi siyifikan.

Vin yon Founise - ACA / NY Rezo Founise Aplikasyon

Tanpri ranpli aplikasyon an pou rantre nan Rezo Founise ACA / NY a. Rezo nou an gen ladan founise sevis entelektyel ak devlopman, sevis OPWDD, swen prensipal, sante mantal, sevis abi konpotman ak sibstans, swen lakay, swen alontem ak anpil lot sevis ki gen rapo. Tanpri enkli tout sevis oganizasyon ou lan ofri. Tanpri itilize a "Lot" kategori si sevis yo ak sipo ou ofri yo pa ki nan lis.

*teren obligatwa